Ta strona internetowa używa ciasteczek.

PETYCJA

Jesli chcesz dolaczyć do sygnatariuszy poniższego listu wyslij swoje imie, nazwisko i pelniona funkcje na adres: instytut@globalizacja.org .
If you'd like to join the signatories of below letter please send your name, surname and profession to: instytut@globalizacja.org . Scroll down for text in English.

List otwarty do uczestników Szczytu Klimatycznego ONZ w Kopenhadze.

Wolny handel zamiast podatków klimatycznych!

Sprawa efektu cieplarnianego wywołanego ręką człowieka jest hipotezą opartą wyłącznie na modelach komputerowych.

Modele te są tylko zmatematyzowaną opinią ich twórców o funkcjonowaniu klimatu, nie podpartą obserwacjami. Nie są one w stanie prawidłowo odtworzyć nawet obecnego pionowego i horyzontalnego rozkładu temperatury atmosfery.

Dla racjonalnego formowania polityki klimatycznej konieczne są trzy przesłanki: naukowcy muszą dokładnie przewidzieć (1) temperaturę globalną, (2) skutki zmian temperatury, oraz (3) skutki alternatywnych decyzji politycznych. Błąd prognozy przy którymkolwiek z tych kroków powoduje nieważność prognozy kroku następnego.

Przy obecnym stanie wiedzy modele komputerowe nie są w stanie rzetelnie prognozować odległych zmian temperatury. Zatem nie mogą rzetelnie prognozować skutków zmian klimatycznych i skutków politycznych decyzji.

W tej sytuacji podejmowanie dalekosiężnych decyzji politycznych obejmujących całą planetę byłoby działaniem nieodpowiedzialnym.

W imię tej hipotezy, najbogatsze kraje Unii Europejskiej, pod dyktando ekologów, zamierzają wprowadzić globalne regulacje dotyczące praktycznej eliminacji przemysłowej emisji dwutlenku węgla.

Wzywamy uczestników Szczytu Klimatycznego w Kopenhadze do niepodejmowania nieprzemyślanych działań, których konsekwencje mogą okazać się o wiele groźniejsze od efektu cieplarnianego.

Takimi konsekwencjami dla krajów rozwijających się mogą być: długotrwała recesja, bankructwa przedsiębiorstw i bezrobocie.

Natomiast dla mieszkańców krajów najbiedniejszych, największym zagrożeniem jest wzrost cen żywności w wyniku coraz wyższych cen wytwarzania energii i zwiększania obszarów upraw biopaliw, czego byliśmy świadkami w latach ubiegłych.

Wzrost cen żywności dla najuboższych mieszkańców głodu oznacza większą umieralność z powodu niedożywienia i chorób. Jest to fakt, a nie tylko hipoteza, której prognozy mogą się nie sprawdzić.

Dodatkowa pomoc humanitarna w imię rekompensaty za zmiany klimatu nic nie zmieni. Podobnie jak pomoc międzynarodowa nie zmieniła sytuacji najbiedniejszych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Dlatego wzywamy uczestników Szczytu Klimatycznego, do podjęcia działań na rzecz otwarcia rynków dla najuboższych krajów świata dla światowego handlu, co jest najlepszą drogą do poprawy bytu ich mieszkańców.

The Open Letter to Attendees COP15 United Nations Climate Change Conference Copenhagen 2009

Free Trade, No Climate Taxes!

The theory of human-made global warming, no matter if you support it or not, is nothing more than a scientific hypothesis.

On behalf of this hypothesis, the richest UE countries, supported by ecologists, are going to introduce global regulations, concerning elimination of industrial carbon dioxide emissions.

We call attendees of UN Climate Change in Copenhagen not to introduce imprudent decisions. Their consequences could be more destructive than the greenhouse effect.

Such consequences for developing countries are: long-term recession, businesses bankruptcy and unemployment and for the poorest countries: high food prices due to an increase of energy costs and bigger bio-fuels crops at the expense of edible crops.

The increase of food prices, as we have observed for few years, means more deaths due to illness and starvation. This is the fact, not just the hypothesis.

Additional humanitarian aid, as a compensation for climate change, changes nothing. As in the case of international aid nothing has changed in poorest people’s lives for the last several dozen years.

That is why we call COP15 UN Conference Attendees, to open markets to free trade with poorest nations of Africa and Asia. This is the best way to guarantee the poorest people development and prosperity.

Lista osób, które już podpisały się pod powyższym listem otwartym.
List of people that have already signed the above open letter.

Dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji,
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworowski, ekspert ds. zmian klimatycznych,
Doc dr inż. Andrzej Strupczewski, wiceprezes Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej - SEREN
Mgr inż. Jan Michał Małek, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE), członek Mont Pèlerin Society
Dr Tomasz Sommer, redaktor naczelny tygodnika "Najwyższy Czas!"
Dr Marcin Masny, publicysta
Arkadiusz Bińczyk, przedsiębiorca
Dr Jerzy Polaczek, zastępca red. naczelnego miesięcznika "Przemysł Chemiczny"
Jerzy Majchrzak, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Dr Tim Evans, dyrektor Stockholm Network, Wielka Brytania
Hubert Jongen, przedsiębiorca, Holandia
Derek Bernard, przedsiębiorca, Jersey
Jerzy Samborski, prezes, Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Oraz Klasy Średniej Unicorn
Prof. Adam Wielomski, Akademia Polonijna
Mariusz Kwiecień, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Polskich Producentów i Dystrybutorów Gazów Technicznych "SPOGAT"
prof. dr hab. Przemysław Mastalerz
Medeni Sungur, Vice Chair, 3H Movement
Peter Gonda, economist, Conservative Institute of M.R. Stefanik
Radovan Kazda, environmental policy analyst, Conservative Institute of M.R. Stefanik
Rachel Kania, Social Outreach Manager, Young Americans for Liberty