Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Stypendyści

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej postanowiliśmy ufundować Stypendium Prezesa Instytutu Globalizacji. Stypendium nie jest przyznawane dzieciom zdolnym i ambitnym, ale chorym, upośledzonym i z małymi szansami na lepsze jutro. Regulamin programu stypendialnego Instytutu Globalizacji można znaleźć poniżej.


Wnioski o przyznanie stypendium prosimy przesyłać na adres: instytut@globalizacja.org


Regulamin programu stypendialnego Fundacji Instytut Globalizacji


Wstęp
Regulamin określa zasady funkcjonowania programu stypendialnego, którego celem jest pomoc finansowa uczniom i studentom. Stypendium może mieć charakter naukowy i/lub socjalny.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Program stypendialny jest zarządzany przez Zarząd Fundacji.
  2. Stypendia przyznawane są jednomyślnie przez członków Zarządu Fundacji.
  3. Stypendia przyznawane są na podstawie wniosków zgodnych z Regulaminem.
  4. Darczyńcą programu stypendialnego może być Fundacja bądź każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy stypendialnej
  1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie lub studenci polskich lub zagranicznych szkół, gimnazjów, liceów i wyższych uczelni.
  2. Przyznanie stypendium występuje na podstawie wniosku wysłanego na adres Fundacji. Wniosek należy przygotować samodzielnie.
 3. Zasady przyznawania stypendium
  1. Stypendium jest przyznawane na okres 6 miesięcy.
  2. Stypendium jest wypłacane w ratach miesięcznych.
  3. Kwota stypendium wynosi 300 złotych miesięcznie.
  4. Ilość przyznanych stypendiów w danym półroczu jest zależna od kondycji finansowej Fundacji.
  5. Podania należy wysyłać najpóźniej do 1 czerwca dla stypendium II półrocza bądź do 1 grudnia dla stypendium I półrocza.
  6. O przyznaniu stypendium powiadamia Zarząd Fundacji.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Od decyzji zarządu nie przysługuje odwołanie.
Stypendyści:
2009 - Mateusz Kalinowski, Słupy
2010 - Paulina Klampko, Ścinawa Mała
2011 - Daniel Klampko