Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Historia

Instytut Globalizacji został założony w 10 maja 2006 r. w Gliwicach.

 

Fundatorami placówki są: Tomasz Teluk, ekspert ekonomiczny i publicysta oraz Tomasz Sommer, dziennikarz i wydawca. Placówka jest inicjatywą prywatną, jej utworzenie zostało sfinansowane z prywatnych oszczędności fundatorów.

Zakładając Instytut Globalizacji, chcieliśmy powołać do życia ośrodek, który miałby realny wpływ na życie publiczne w Polsce oraz uczestniczyłby w międzynarodowych programach na rzecz obrony wolności jednostki, zasad wolnego rynku, praw własności i tradycyjnych wartości chrześcijańskich.Od samego początku Instytut Globalizacji należeliśmy do dwóch największych sieci wolnorynkowych instytutów spraw publicznych: amerykańskiej ATLAS Economics Research Foundation i europejskiej Stockholm Network.Współpracowaliśmy z wiodącymi ośrodkami za granicą: Centre for the New Europe, Institute for Policy Innovation czy Heritage Foundation. Obecnie jesteśmy w pełni niezależnym i autonomicznym ośrodkiem, wolnym od jakiejkolwiek ideologii, prowadząc działalność wyłącznie zgodnie z intencjami zarządu i rady fundacji.  


Nasza placówka była miejscem edukacji społeczeństwa na rzecz wolnego rynku, przy zachowaniu tradycyjnej nauki społecznej Kościoła katolickiego. Inspirowały nas zarówno dzieła klasyków ekonomii: Ludwiga von Misesa, F.A. von Hayeka czy Miltona Friedmana, jak i przede wszystkim: Biblia, spuścizna scholastyczna, nauczanie społeczne papieży oraz dokumenty Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Uważaliśmy, że wolna gospodarka powinna być ograniczona jedynie zasadami wyrażonymi w Dekalogu. Wówczas człowiek-osoba będzie celem i najważniejszym elementem systemu rynkowego. Sądząc, że rynek lepiej rozwiązuje problemy społeczne niż państwo, akceptowaliśmy istnienie państwa minimum, zwalczając biurokratyczny rozrost państwa i jego funkcji.
Obecnie przechodzimy znaczącą metamorfozę. Zdaliśmy sobie sprawę, że bijemy głową w mur starając zmienić struktury. Tymczasem zmiany potrzebują ludzkie serca. Dlatego oparliśmy naszą działalność na Bogu, którego spotykamy w drugim człowieku. Stąd nacisk na projekty edukacyjne, ewangelizacyjne i apologetyczne. Chcemy być świecką instytucją zrzeszającą aktywnych społecznie katolików, mających odwagę bronić wartości chrześcijańskich w życiu publicznym.