Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce.

10,50zł
Szybki rozwój gospodarki związany jest z rosnącą produkcją i zużyciem materiałów przemysłowych. Większa produkcja wzmaga przemysłową konsumpcję energii. Zwiększa się także popyt na energię ze strony konsumentów detalicznych. Wobec powyższego zwiększony dostęp do zasobów energetycznych jest bezwzględną koniecznością utrzymania stałego wzrostu gospodarczego państwa.

Zarówno koszty, jak i uwarunkowania technologiczne i gospodarcze przemawiają za inwestycjami w technologie jądrowe. Jak wykazują obliczenia, energia jądrowa jest trzykrotnie tańsza od energii wiatrowej, gwarantuje większą niezawodność i ciągłość dostaw. Porównując koszty kapitałowe, eksploatacyjne, paliwa i koszty emisji dwutlenku węgla, energia jądrowa stanowi najtańszą energię dostępną na rynku wśród możliwych metod wytwarzania energii dla potrzeb przemysłowych w długim okresie.

Instytut Globalizacji szacuje budowę 1000 MW elektrowni jądrowej na ok. 4 mld euro. Jest to kwota, którą można oszacować metodą porównawczą, porównując ostatnie wielkości inwestycji w bloki elektrowni na świecie. Dwie elektrownie jądrowe o mocy 3000 MW każda to inwestycja rzędu 100 mld złotych. 

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce musi mieć charakter ekonomiczny, a nie polityczny. Dywersyfikacja źródeł energii powinna przebiegać jako proces autonomiczny. Konieczne jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych, wolnych od nacisków politycznych.

Błędem byłoby stworzenie swoistego „monopolu technologicznego” – powierzenie skonstruowania wszystkich reaktorów jądrowych jednej firmie, czyli zaufanie jednej technologii. Znacznie bezpieczniejsze jest wykorzystanie wielu technologii, sprawdzenie ich zalet i wad w praktyce i na tej podstawie ewentualne podejmowanie decyzji o budowie kolejnych bloków w przyszłości.

Fundamentalna dla kraju inwestycja musi przebiegać sprawnie i bezkonfliktowo. Partner zagraniczny powinien zagwarantować zakończenie prac w terminie.  

Najlepszym zagranicznym partnerem dla inwestycji w polskie elektrownie jądrowe powinny być firmy oferujące nowoczesną technologię, szybką i konkurencyjną cenowo w realizacji, gwarantujące wykorzystanie lokalnych zasobów i siły roboczej.  Decyzja o wyborze partnera powinna opierać się na rachunku strat i zysków, w perspektywie długoterminowej. Wybór partnera powinien wzmacniać konkurencyjność polskiego rynku energii. 
Cena:10,50zł