Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Statut Fundacji Instytut Globalizacji

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§ 1. 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Instytut Globalizacji” (zwana dalej „Fundacją”), ustanowiona przez Fundatorów: Tomasza Teluka i Tomasza Sommera aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Antoninę Ochrombel-Pawelec w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach, ul. Kościuszki 18 w dn. 10.05.2006 r, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

 § 2. 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

§ 3 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej. 

Rozdziała II. Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 5 

Celem Fundacji jest:

1. Promowanie pozytywnych aspektów globalizacji, związanych z rozwojem cywilizacyjnym, wzrostem dobrobytu jednostki oraz redukcją biedy na świecie.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie nauk społecznych.
3. Wspieranie działań na rzecz wolnego rynku, zgodnych z zasadami moralności chrześcijańskiej.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Realizację, organizację i finansowanie:
a) raportów, ekspertyz, analiz, komentarzy, publikacji,
b) konferencji, debat, szkoleń, akcji oświatowych i edukacyjnych,

2. Działalność wydawniczą
3. Prowadzenie internetowych serwisów informacyjnych. 
4. Współpracę z mediami poprzez przygotowywanie i dystrybucję materiałów prasowych.
5. Współpracę z analogicznymi instytucjami w Polsce i na świecie.
6. Współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami.
7. Współpracę z wyższymi uczelniami oraz innymi placówkami edukacyjnymi.
8. Działania informacyjne skierowane do polityków, organów władz państwowych i Unii Europejskiej.

Rozdział III. Majątek Fundacji

 § 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł (słownie tysiąca złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji

§ 9

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w szczególności z:

1) Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów.
2) Dotacji i subwencji osób prawnych.
3) Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
4) Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
5) Dochodów ze zbiórek publicznych.
6) Innych wpływów i dochodów w tym sponsoringu, grantów, czy wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

§ 10

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat kapitałowych oraz w papierach wartościowych, a także innych inwestycji w nieruchomości bądź ruchomości, mających na celu podniesienie wartości majątku Fundacji.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 11

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
2. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

§ 13

Zarząd jest powoływany przez Fundatorów.

§ 14

1. Zarząd składa się z dwóch członków.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes

§ 15

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
2. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

§ 16

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;


§ 17

1. Uchwały Zarządu podejmowane są jednomyślnie. 


§ 18

1. W skład rady Fundacji wchodzą osoby powoływane przez fundatorów.
2. Rada składa się z dwóch osób

§ 19

1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
2. Fundatorzy mogą odwołać członka Rady w każdym czasie.

§ 20 

1. Do kompetencji Rady należy nadzór nad działalnością bieżącą Fundacji.

Rozdział V. Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

§ 21

Zmian w statucie mogą dokonać Fundatorzy uchwałą podjętą jednogłośnie. 

Rozdział VI. Połączenie z inną fundacją

§ 22 

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

Rozdział VII. Likwidacja fundacji

§ 23
1. Likwidatora Fundacji wyznaczają fundatorzy
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) wezwanie wierzycieli fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia,
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru fundacji,
8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
§ 24
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 26
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwic w Gliwicach.